Klachtenregeling kinderopvang intern

 

Inleiding

Stichting Prokino heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden bij de klachtenfunctionaris van Prokino. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.  

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag. www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl.

 

Klik hier voor een beschrijving van de definities in deze klachtenregeling

 

1.    Voortraject klacht

Als een ouder een klacht heeft gaat Prokino er van uit dat deze zo spoedig mogelijk met de betrokkene (medewerker) besproken wordt. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kan de klacht worden besproken met de leidinggevende en/of de directeur van de locatie. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een klacht ingediend worden.

 

2.    Indienen klacht

Ouders kunnen klacht indienen over:
- een gedraging van de organisatie of een bij Prokino werkzaam persoon jegens een ouder of kind of

- de overeenkomst tussen de ouder en Prokino.

2.1  Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. De klacht dient binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien. De klacht wordt voorzien van dagtekening, naam en adres van de klager, eventueel de naam van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft, de locatie en de groep plus een omschrijving van de klacht.

2.2  Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode huiselijk geweld en  kindermishandeling in werking. Deze klachtenprocedure wordt daarmee afgesloten.

 

Een klacht kan worden ingediend bij de klachtenfunctionaris van Prokino:

Email: klachtbehandeling@prokino.nl

Postadres: Postbus 10248, 1012 SH Amsterdam

 

3.    Behandeling klacht

3.1  De klachtenfunctionaris draagt zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratie  van de klacht.

3.2  De klachtenfunctionaris bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de

ouder.

3.3  De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de klacht.

3.4  Afhankelijk van de aard en inhoud van de klacht wordt een onderzoek ingesteld.

3.5  Indien de klacht gedragingen van een medewerker betreft, wordt deze medewerker in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk te reageren.

3.6  De klachtenfunctionaris bewaakt de procedure en termijn van afhandeling.  De klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn die dit belemmeren. In dat geval brengt de klachtenfunctionaris de klager  hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van 6 weken afgehandeld.

3.7  De klager ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief concrete termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

 

 

4.    Externe klachtafhandeling

4.1  Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft de ouder de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie.

4.2  De ouder kan zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien van de ouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de locatie indient.

4.3  Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.

4.4  De klacht dient binnen 12 maanden, na het indienen van de klacht bij organisatie, aanhangig gemaakt te zijn bij de Geschillencommissie.