De oudercommissies van Stichting Prokino

Prokino hoort graag de mening van de ouders. De oudercommissie spreekt uit naam van de ouders. De oudercommissie adviseert de directie gevraagd en ongevraagd en draagt zo bij aan (het verbeteren van) de kwaliteit van de opvang. In de oudercommissies zitten ouders van kinderen van de locatie.


Samenwerken op informeel en formeel niveau

Bij Prokino spreken ouders en medewerkers met elkaar op zowel informeel als formeel niveau. Er is informeel contact bij het halen en brengen van de kinderen, of in een gesprek met leidinggevenden of de directie. Formeel hebben ouders inspraak via de oudercommissie.

 

Taken en bevoegdheden

De commissie denkt mee over het beleid van Prokino en heeft over bepaalde zaken advies- en instemmingsrecht, bijvoorbeeld over de tarieven en het pedagogisch beleid. Dit gebeurt tijdens een tweemaandelijks overleg met de leidinggevende en/of directie, waarbij de oudercommissie geïnformeerd wordt over de gang van zaken op de kinderopvanglocaties. Prokino heeft een oudercommissieregelement en een klachtenregelement. Beide documenten zijn opvraagbaar bij de locatie.

 

Lid worden van de oudercommissie

Het is belangrijk dat er ouders uit alle groepen vertegenwoordigd zijn in de oudercommissie, zodat iedere groep een eigen aanspreekpunt heeft. Het lidmaatschap kost niet veel tijd. Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor de oudercommissie? Neem dan contact op met een van onze medewerkers op de locatie.