Aanmelden en plaatsing

 

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

Op onze website vindt u in de groene balk rechts bovenaan elke pagina de knop aanmelden. Hiermee komt u automatisch op het digitale aanmeldformulier dat u rechtstreeks via onze site kunt invullen en versturen. Wilt u liever een papieren aanmeldformulier? Neemt u dan contact met ons op via administratie@prokino.nl of via 020-4121200

 

Mag ik mijn ongeboren kind al aanmelden en hoe doe ik dat?

Ja, dit kan op dezelfde manier als hierboven staat beschreven; via het reguliere aanmeldformulier op onze website. U geeft hierop aan wat de verwachtte datum van bevallen is.

 

Is er een wachtlijst?

Op sommige groepen hanteren we wachtlijsten voor bepaalde dagen. We willen altijd met ouders meedenken en kijken naar oplossingen. De ervaring leert dat we meestal samen tot een oplossing komen.

 

Kan ik een rondleiding in het kindercentrum krijgen?

U bent altijd welkom om een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvanglocatie te bezoeken. Als u hiervoor een afspraak maakt, zorgen we ervoor dat we alle tijd voor u en uw kind hebben. Een afspraak maakt u door ons te mailen op info@prokino.nl of te bellen op 020-4121200

 

Hoe zit het met de wenperiode?

Wanneer uw kind naar de BSO komt

Uw kind mag na schooltijd of voor schooltijd 1 keertje kosteloos komen wennen. Dit mag met ouder maar ook alleen. Vooraf vindt er een intakegesprek plaats waarin alle bijzonderheden worden doorgenomen met de pedagogisch medewerksters van de groep.

 

Wanneer uw kind naar het kinderdagverblijf komt

Uw kindje mag kosteloos komen wennen. Dit mag samen met ouder maar we stimuleren om het kind ook eventjes alleen bij ons achter te laten. Vooraf vindt er een intakegesprek plaats waarin alle bijzonderheden worden doorgenomen met de medewerksters van de groep.

 

Kinderen mogen pas komen wennen als het contract getekend is en het intakegesprek heeft plaats gevonden.

 

Waarom heeft Prokino het BSN van mij en mijn kind nodig?

Kinderopvangorganisaties zijn wettelijk verplicht en bevoegd om voor de kinderopvangtoeslag ouders te vragen naar hun BSN en dat van hun kind. De Belastingdienst vraagt deze gegevens bij ons op om die te kunnen koppelen aan hun eigen gegevens voor de toeslag over het genoten aantal opvanguren. Het BSN staat onder andere op uw paspoort, rijbewijs en identiteitskaart. Het vervangt in veel gevallen het sofinummer en bestaat uit dezelfde reeks cijfers. 

 

Ik heb alleen opvang nodig in de schoolvakanties. Is dat mogelijk?

Ja, u kunt hiervoor een vakantiecontract afsluiten voor de gewenste dagen. Neemt u hiervoor contact op met onze kindadministratie op administratie@prokino.nl.