Klachten

 

Met ingang van 1 januari 2016 zijn houders van kindercentra, peuterspeelzalen en gastouderbureaus volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen verplicht zich te registreren bij de (landelijke) Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De procedure klachtenbehandeling is als volgt:

 

Ø  De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de locatie in te dienen.

 

Ø  Leidt dit niet tot een oplossing, dan dient het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de locatie indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: Geschillencommissie) aanhangig te worden gemaakt.

 

Ø  Geschillen kunnen zowel door ouders/oudercommissies als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt. (www.degeschillencommissie.nl)

 

Ø  Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijke of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.

 

Ø  De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.

 

Ø  Uitsluitend die hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

Heeft u vragen, dan kunt contact opnemen met mevrouw Daphne Thoe Schwartzenberg, bereikbaar op telefoonnummer: 020 412 12 00