Kernwaarden

 

Het motto van Prokino luidt: 'samen groot worden'. Daar werken we elke dag aan, gedreven door onze kernwaarden: Samen, Ondernemend en Groeien. Deze waarden zijn door de hele organisatie terug te vinden en bepalen de richting van ons handelen.

 

Samen      

Prokino biedt opvang, zorg en ondersteuning en zoekt daarbij altijd de samenwerking met ouders, scholen, gemeenten en andere organisaties in ons netwerk. Vanuit onze professionele kennis geven we invulling aan de opvoeding van kinderen en jongeren. Samen met gemeenten en andere instanties bieden we de zorg waar onze cliënten het meest bij gebaat zijn. Binnen onze kinderopvangorganisatie werken pedagogisch medewerkers, locatieleiding, directie en stafmedewerkers nauw samen. Binnen onze zorgorganisatie werken ambulant hulpverleners, pedagogisch medewerkers, locatieleiding, directie en stafmedewerkers nauw samen. Wij zijn ervan overtuigd dat het delen van elkaars expertise en ervaringen en een goede samenwerking uiteindelijk het beste resultaat en een optimale kwaliteit van dienstverlening oplevert.

 

Ondernemend

Prokino is een ondernemende en flexibele organisatie die zich richt op ontwikkelingen in de maatschappij en het verbeteren van onze dienstverlening. Datzelfde geldt voor onze medewerkers. Zij krijgen binnen een algemeen kader de ruimte om zelf activiteiten te ondernemen en initiatieven te ontplooien. Doordat zij zelf inhoud geven aan het pedagogisch beleid op de kinderopvanglocaties voelen zij zich verantwoordelijk en betrokken bij wat ze doen. Zorgteams krijgen de ruimte om de beste werkmethodiek of interventie te bepalen voor een cliënt. Hierdoor kan snel en efficiënt de meest optimale zorg worden verleend, en worden medewerkers gestimuleerd verantwoordelijkheid te nemen en zich te blijven ontwikkelen.

 

Groeien  

Groeien is wat kinderen bij Prokino doen. Niet alleen in centimeters, maar ook in het ontwikkelen van een eigen identiteit: worden wie je bent. Prokino helpt ouders te groeien in hun rol als opvoeder en ondersteunt hen daar waar dat nodig is. Het verlenen van zorg is bij Prokino gericht op groeien in participatie, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en grip op het eigen leven. Medewerkers bij Prokino worden gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen in hun expertise door het volgen van opleidingen, interne trainingen en door (pedagogische) begeleiding. Prokino zelf groeit in haar professionaliteit en kwaliteit. Continu worden beleid en processen in de organisatie aangepast en verbeteringen nagestreefd. Prokino groeit ook in haar maatschappelijke betekenis en bouwt in wijken en gemeenten samen met een groeiend aantal organisaties aan een optimale dienstverlening.