Zorg in de gemeente Rotterdam
 

Opdracht die wij van de gemeente kregen

Bij Prokino Zorg wonen jongeren in een open residentiele voorziening. Ze wonen bij ons omdat (tijdelijk) een vervangende opvoedsituatie nodig is. Het perspectief is weer terug naar huis. We bieden de jongeren en waar mogelijk ook hun ouder(s) ondersteuning bij het verminderen, stabiliseren of herstellen van problemen die ze ervaren in hun dagelijks leven en de thuissituatie.

 

Onze organisatie

Prokino Zorg is er voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. We bieden ondersteuning en begeleiding. Liefst op een zo gewoon mogelijke manier. Dat kan door ambulante zorg in te zetten daar waar vragen ontstaan, bijvoorbeeld thuis, op school of een vereniging. Wanneer vragen (tijdelijk) te groot zijn om in de eigen situatie op te pakken, maken we gebruik van onze woonvoorzieningen. Daar bieden we hen een plek om (tijdelijk) met begeleiding te wonen in een leef- of structuurgroep, meidengroep, kamertrainingscentrum, gezinsopvang of begeleid wonen-project.

 

Wat kun je van ons verwachten?

Niet alle kinderen en jongeren groeien op in een stabiele gezinssituatie waarin zij zichzelf kunnen ontwikkelen. Als de situatie het (tijdelijk) niet toelaat om thuis te wonen of als er sprake is van een gezin dat tijdelijk geen huisvesting heeft dan biedt Prokino Zorg een passende oplossing in een zo normaal mogelijke setting. Wij hebben verschillende vormen van vervangend wonen, zoals begeleid wonen op een leefgroep, meidengroep of kamertrainingscentrum, begeleid wonen voor jongeren tussen de 17 en 23 jaar en opvang voor gezinnen.

 

We werken samen met de jongere of het gezin altijd toe naar zelfstandigheid. In onze begeleiding is de cliënt eigenaar van het begeleidingsproces. Hij of zij bepaalt de doelen en het tempo. De mogelijkheden en wensen van de jongere staan centraal en we gaan uit van de eigen kracht. Waar mogelijk maken we gebruik van iemands sociale netwerk: familie, vrienden, buurtgenoten.

 

Met wie wij samenwerken

Prokino Zorg werkt niet met onderaannemers, wel met diverse samenwerkingspartners. 


ThuisTeamJeugd (TTJ) 

Prokino Zorg werkt met een ambulant team, gekoppeld aan de residentie; TTJ. Doel van de inzet van TTJ is het voorkomen van (langdurige) uithuisplaatsing, door vanaf dag één aan de slag te gaan in de gezinssituatie en met de jongere. Wanneer een jongere in de residentie zit, richt de inzet van TTJ zich erop dat de jongere zo snel mogelijk terug naar huis kan. TTJ is een samenwerking tussen Prokino Zorg, Praktijk voor Kinder- en JeugdPsychiatrie (PKJP) en FortaJeugd. 

 

Humanitas

Humanitas is een aanbieder van zorg, wonen, welzijn en maatschappelijke dienstverlening en helpt mensen hun leven, zo zelfstandig mogelijk, op hun eigen manier vorm te geven. Aan de jongeren die bij Prokino Zorg wonen koppelt Humanitas een mentor. Deze mentor kan door zijn levenservaring en kennis een jongere helpen zijn leven positief richting te geven.


Enver

Enver is er voor kinderen, jongeren, ouders en opvoeders. Voor een steuntje in de rug en voor zorg en ondersteuning als de ontwikkeling van een kind in het gedrang komt. Enver is ontstaan uit een fusie tussen FlexusJeugdplein, Stek Jeugdhulp en TriviumLindenhof. Voor jeugdigen die in aanmerking komen voor pleegzorg of gezinshuizen maakt Prokino Zorg gebruik van de pleegzorg van Enver. 

 

Onze wachttijden

Prokino Zorg heeft geen wachttijden. Zodra een jongere is aangemeld, wordt binnen 5 werkdagen een intake gepland en kan de zorg starten. 

 

Onze hoofdlocatie

Sportsingel 70

3078 XT Rotterdam

010 – 497 27 27

aanmelding.jeugdzorg@prokino.nl

 

Samen komen we verder dan alleen

Door onze samenwerking met TTJ zijn we in staat om binnen een korte tijd een multidisciplinair team samen te stellen wanneer dat nodig is. Dit team kunnen we zowel op onze woonvoorziening als in de thuissituatie inzetten. Zo kunnen we vanuit verschillende ondersteuningsvragen en met behulp van verschillende professionals toe werken naar begrip voor en herstel van relaties in de thuissituaties. 

De inzet van het eigen netwerk, formeel dan wel informeel, of van een aangewezen mentor, is ondersteunend aan de begeleiding. Waar mogelijk kan het netwerk of de mentor de effecten van de begeleiding blijven ondersteunen en oppakken wanneer een traject eindigt.