Ontwikkelingsgericht werken

 

De pedagogisch medewerkers volgen bij Prokino elke dag de ontwikkeling van de kinderen op de groep. Door de juiste activiteiten, spelletjes en stimulansen aan te bieden, prikkelt de pedagogisch medewerker de drang van het kind om steeds zelfstandiger de wereld te leren kennen en te begrijpen. De volgende ontwikkelingsgebieden worden bij de kinderen aangesproken:


• cognitieve ontwikkeling

• sociaal-emotionele ontwikkeling en vaardigheden

• motorisch-zintuigelijke ontwikkeling

• communicatieve ontwikkeling

• creatief-beeldende ontwikkeling

• spraak- taalontwikkeling

 

Stimulatie van de cognitieve, talige en sociaal-emotionele ontwikkeling is cruciaal voor de verdere ontwikkeling van het kind. Op latere leeftijd is een achterstand moeilijker in te halen. Hoe eerder begonnen wordt met de interventie, hoe meer effect deze heeft.

 

Voor-en Vroegschoolse Educatie

Wij hebben er bewust voor gekozen om te werken met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma's om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Met een VVE-aanbod worden kinderen beter voorbereid op de overgang naar het basisonderwijs en wordt er vormgegeven aan de zogenaamde doorlopende ontwikkellijn.

 

VVE biedt onderwijs voor peuters en kleuters met een ontwikkelingsachterstand en die net iets meer begeleiding en stimulering nodig hebben. VVE biedt echter ook een meerwaarde voor kinderen zonder ontwikkelingsachterstand of met een ontwikkelingsvoorsprong. Voor deze kinderen biedt het programma verrijkingsstof en opent het uitdagende perspectieven om zelfstandig hun belevingswereld te verkennen en uit te breiden.

 

BSO Activiteitenprogramma DOEN!

Op alle BSO-locaties van Prokino wordt het activiteitenprogramma samengesteld aan de hand van het door ons ontwikkelde activiteitenprogramma DOEN!. Met behulp van brainstormsessies op de locaties worden de thema's bepaald en uitgewerkt in jaarkalender. Elk thema duurt 3-5 weken en voor elke week is een activiteitenprogramma uitgewerkt die met dit thema te maken heeft. In het programma komen de verschillende ontwikkelingsgebieden en competenties terug. Klik hier voor meer informatie over het activiteitenprogramma DOEN!.