Samen komen we verder dan alleen

Informatie

Informatie over de doelstelling, de bestuurssamenstelling, de namen van de bestuurders, het beloningsbeleid, een verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiën vindt u in het bestuursverslag en jaarrekening 2020.

 

Prokino Zorg gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Hoe wij dit doen, staat beschreven in ons Privacyreglement. De PrivacyApp voor kinderen en jongeren geeft informatie over privacy in de jeugdhulpverlening en welke gegevens wettelijk wel en niet gedeeld mogen worden. Je vindt de app hier.


Bezoekadres:

Diemermere 13-19
1112 TB Diemen
Telefoon: 088-2330000
E-mail: info@prokino.nl

kvk nummer: 67266932
fiscaal nummer: 856904351

 

 

Vertrouwenspersoon

Prokino hecht veel waarde aan goede omgangsvormen binnen de organisatie. Deze hebben betrekking op een goed, veilig en stimulerend werk- en leefklimaat, waarbij kinderen/jongeren, hun ouders en medewerkers op respectvolle wijze met elkaar omgaan en waarbij wederzijdse acceptatie en wederzijds vertrouwen belangrijke waarden zijn. Goede omgangsvormen zijn zowel in het belang van de organisatie en haar medewerkers als kinderen en hun ouders.


Wanneer contact opnemen met de vertrouwenspersoon?

Ouders en kinderen kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht zodra zij geconfronteerd worden met een situatie in de organisatie die ten koste gaat van een veilig en stimulerend werk- of leefklimaat. De vertrouwenspersoon biedt u een luisterend oor en geeft begeleiding bij vragen of problemen in relatie tot de organisatie.


Indien een klacht wordt ingediend kan de vertrouwenspersoon de betrokkene in alle stadia van de klachtenbehandeling vergezellen, voor of met hem het woord voeren, en kennis nemen van dezelfde informatie als de overige betrokken partijen.


Contactgegevens vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon van het AKJ (www.AKJ.nl) is altijd bereid om u verder te helpen. Het AKJ is onafhankelijk en heeft geen verbinding met jeugdhulporganisaties, de Raad voor de Kinderbescherming, pleegzorgorganisaties of jeugd- en wijkteams. Het AKJ helpt iedereen zonder oordeel, en dat is altijd gratis. Contact opnemen kan via telefoonnummer 088-555 1000 of e-mailadres info@akj.nl.

Zorg verbonden met het alledaagse leven

 

Een klacht en dan?

De professionals van Prokino Zorg proberen u zo goed mogelijk te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over deze begeleiding omdat u bijvoorbeeld een meningsverschil heeft of het niet eens bent met een genomen beslissing. Wilt u hier iets mee doen, dan is het goed om te weten welke stappen u het beste kunt doorlopen en waar u met een officiële klacht terechtkunt.


De eerste stap: Bespreekbaar maken

Heeft u een klacht dan is het verstandig om die meteen bespreekbaar te maken. Een goed gesprek is namelijk vaak het begin van een prettige oplossing. Bespreek uw klacht daarom eerst met de direct betrokken professional. Komt u er samen niet uit? Dan maakt de begeleider samen met u een afspraak met zijn of haar leidinggevende om de klacht verder te bespreken.


Nog geen oplossing? Stap naar de klachtencommissie

Bent u ondanks deze zorgvuldige aanpak nog niet tot een oplossing gekomen, dan kunt u overwegen om een formele klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke instantie met geheimhoudingsplicht die kosteloos uw klacht in behandeling neemt. klachten kunnen gemeld worden bij klachtbehandeling@prokino.nl.

U hoort zo snel mogelijk of uw klacht in behandeling wordt genomen. Ook wordt degene over wie u een klacht indient op de hoogte gebracht. Wordt uw klacht inderdaad in behandeling genomen, dan krijgt u nog de gelegenheid deze verder toe te lichten. Binnen 2 maanden doet de klachtencommissie een uitspraak. Uitgebreide informatie over deze procedure vindt u in het Klachtenreglement van Prokino.


Hulp nodig bij een klacht?

Kunt u wat ondersteuning gebruiken bij het bespreekbaar maken of indienen van uw klacht? Een vertrouwenspersoon van het AKJ (www.AKJ.nl) is altijd bereid om u verder te helpen. Het AKJ is onafhankelijk en heeft geen verbinding met jeugdhulporganisaties, de Raad voor de Kinderbescherming, pleegzorgorganisaties of jeugd- en wijkteams. Het AKJ helpt iedereen zonder oordeel, en dat is altijd gratis.

Contact opnemen kan via telefoonnummer 088-555 1000 of e-mailadres info@akj.nl.


Meer informatie of volledig klachtenreglement doorlezen?

Meer informatie over het indienen van een klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie vindt u in het Klachtenreglement

U kunt ook contact opnemen met Daphne thoe Schwartzenberg via telefoonnummer 088-233-0000.

 

ANBI status

Stichting Prokino Zorg heeft een ANBI status. Dit brengt met zich mee dat een gift aan Stichting Prokino Zorg aftrekbaar is van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.


Enkele van belang zijnde gegevens:

Bezoekadres:

Diemermere 13-19
1112 TB Diemen
Telefoon: 088-2330000
E-mail: info@prokino.nl

kvk nummer: 67266932
fiscaal nummer: 856904351


ANBI-publicatieformulier 2021

ANBI-publicatieformulier 2020


Voor inzage in de financiële gegevens verwijzen wij u graag naar onze jaarrekening 2021

jaarrekening 2020

 

Bestuursverslag Stichting Prokino Zorg 2020


Voor een actueel overzicht van de leden van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht verwijzen wij u graag naar de websitepagina Over ons > Meander-Prokino.